អ្នកនិពន្ធអត្ថបទ ភីរុណ

ឈ្មោះ:
ភីរុណ
អត្ថបទ:
2

អត្ថបទ

  • វីតាមីនសម្រាប់បុរសដើម្បីបង្កើនថាមពលត្រូវបានលក់ក្នុងជួរដ៏ធំទូលាយមួយ។ស្វែងយល់ពីអ្វីដែលជាមូលហេតុនៃការថយចុះនៃចំណង់ផ្លូវភេទ, របៀបដែលថ្នាំដែលបង្កើនវាដំណើរការ, ធាតុមីក្រូអ្វីខ្លះដែលចាំបាច់សម្រាប់កម្លាំងបុរស។
    11 ឧសភា 2022
  • លក្ខណៈសម្បត្តិដែលមានប្រយោជន៍នៃគ្រាប់សម្រាប់ថាមពលបុរស។តើគ្រាប់ណាដែលសមស្របសម្រាប់ស្តារកម្លាំងបុរសឡើងវិញនិងរបៀបញ៉ាំវាដើម្បីទទួលបានលទ្ធផល។
    31 ខែកក្កដា 2021